Chuẩn độ là gì?

 25/09/2021  Đăng bởi: QUÁCH THỊ THÙY LINH

Chuẩn độ là gì?

Trong một quá trình chuẩn độ, dung dịch chuẩn được thêm từ từ vào chất cần chuẩn độ có thể tích biết trước đến tận khi phản ứng hoàn toàn. Từ thể tích dung dịch chuẩn tiêu tốn cho phản ứng, chúng ta có thể tính được nồng độ chất cần phân tích. Quá trình chuẩn độ thông thường được thực hiện với một buret

Các yêu cầu để một phản ứng có thể chuẩn độ được là:

  • Phản ứng phải diễn ra nhanh và hoàn toàn (có hằng số cân bằng và vận tốc lớn). Điều đó có nghĩa mối khi chất chuẩn được thêm, phản ứng là hoàn toàn tại thời điểm đó
  • Phản ứng chuẩn độ phải diễn ra theo một phương trình hóa học đã định trước
  • Phải có cách xác định được điểm tương đương

Để thỏa mãn cả ba điều kiện nêu trên cho một phản ứng chuẩn độ, trong thực tế ngoài chuẩn độ trực tiếp, người ta còn sử dụng các kỹ thuật chuẩn độ khác như chuẩn độ gián tiếp, chuẩn độ ngược, chuẩn độ thế. Các kỹ thuật này nhằm khắc phục việc chuẩn độ trực tiếp sẽ không thỏa mãn cả ba điều kiện trên.

Các loại phản ứng chuẩn độ phổ biến là chuẩn độ axit – bazo, oxy hóa khử, phức chất và chuẩn độ kết tủa.

Điểm tương đương là thời điểm hai chất là dung dịch chuẩn và chất cần phân tác dụng đủ với nhau. Đó là thời điểm lý tưởng để chúng ta kết thúc chuẩn độ. Tuy nhiên, trong thực tế chúng là chỉ cần kết thúc phản ứng chuẩn độ ở thời điểm tương đương hoặc lân cận của điểm tương đương, gọi đó là điểm cuối của quá trình chuẩn độ. Đó là thời điểm tính chất của dung dịch thay đổi mạnh. Để xác định điểm cuối của chuẩn độ người ta có thể dùng chất chỉ thị hoặc phép đo tính chất dung dịch. Ví dụ, trong chuẩn độ axit – bazo, nguwoif ta có thể sử dụng chất chỉ thị axit – bazo hoặc máy đo PH.


Giới Thiệu Công ty Viettool VN0967073766